Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Campers.eu

Op deze pagina vindt u alle informatie over het huren van een Camper via Campers.eu.

Inclusief:

  • Verlengkabel, koppelsnoer, ehbo kit, veiligheidshesjes, gasfles.
  • Luifel
  • Verzekering (eigen risico maximaal € 1.000 per schade)
  • 1.750 kilometer per week vrij (extra per kilometer € 0,25)

Optioneel:

  • Fietsendrager
  • Porta Potti
  • Stalling personenauto

Algemene voorwaarden huurcamper Campers.eu B.V.

Indien de huurder de camper reserveert, dan gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Campers.eu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Campers.eu B.V. gevestigd aan de Energiestraat 6A te Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76829650;

b. huurder: de persoon die van Campers.eu een camper huurt;

c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Campers.eu en de huurder;

d. camper: de camper die door de huurder van Campers.eu wordt gehuurd;

e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Campers.eu en de huurder.

2.2. Campers.eu is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de camper via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Campers.eu en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

a. doordat de huurder en Campers.eu de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

b. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan.

Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer

NL46 INGB 0008 8829 37 t.n.v. Campers.eu B.V.

3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en Campers.eu de aanbetaling heeft ontvangen, stuurt Campers.eu de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Campers.eu de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de huurder deze bevestiging per e-mail niet heeft ontvangen, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Campers.eu

4.1. Campers.eu kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestiging e-mail en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling aan de huurder terugbetaald.

4.2. Campers.eu is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het tenietgaan van de camper die door de huurder is gereserveerd en Campers.eu geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Campers.eu de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Campers.eu de aanbetaling aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Campers.eu niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint om 15:00 uur en eindigt om 10:00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Deze tijden staan in de overeenkomst en/of de reservering vermeld. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één dag huur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 250,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de dag huur plus de extra vergoeding van € 250,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

6.1. Indien Campers.eu de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Campers.eu het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Per week is 1.750 kilometer (250 kilometer per dag) in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders in de overeenkomst of op de website is vermeld. Voor de kilometers die de huurder extra heeft gereden, wordt € 0,25 per kilometer in rekening gebracht. Voor weekenden, delen van een week of losse dagen wordt dit naar rato berekend.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is All Risk verzekerd. Er geldt een eigen risico van maximaal € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Schade ontstaan een klapband of schade door hagel of andere weersomstandigheden zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico. Het eigen risico van bovenhoofdse schades (boven de 2 meter) hebben een eigen risico van maximaal € 1.500 per gebeurtenis).

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Campers.eu.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000,00. De waarborgsom dient betaald te worden bij bevestiging van de huurperiode. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Campers.eu is nagekomen, binnen 21 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Campers.eu overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Campers.eu, boven de waarborgsom aan Campers.eu betalen. Indien nodig wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient via de e-mail te geschieden. Campers.eu raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. De annuleringskosten bedragen:

a. bij annulering 15 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 100% retour;

b. bij annulering 6 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de aanbetaling;

c. bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de aanbetaling.

10.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij het reserveren van de Camper kan de huurder de borgsom van € 1.000 overboeken. De huurder dient de huursom uiterlijk 3 dagen voor aanvang te betalen.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer

NL46 INGB 0008 8829 37 t.n.v. Campers.eu B.V.

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Campers.eu de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Campers.eu het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Campers.eu heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Campers.eu verschuldigd is, dan stuurt Campers.eu de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Campers.eu de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de campers van Campers.eu goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Campers.eu te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Campers.eu. Op naam van Campers.eu gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Schade aan het interieur, luifel en eventueel fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 48 uur Campers.eu telefonisch op de hoogte te stellen.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Campers.eu.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn, afvalwatertank leeg en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

a. een bedrag van maximaal € 200,00 voor het reinigen van de binnenzijde

b. € 10,00 voor het voltanken van de brandstoftank + de brandstofkosten.

14.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Campers.eu achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Aan AdBlue vloeistof zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende.

17.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Campers.eu zijn verstrekt op te volgen.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

18.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Campers.eu. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

18.5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Campers.eu die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Campers.eu daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie

19.1. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig.

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht

20.1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. Macedonië, Bosnië, Albanië, Israël, Iran, Wit Rusland, Azerbeidzjan, Rusland

Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 21. Huisdieren

21.1. Huisdieren zijn niet toegestaan zonder toestemming van Campers.eu. Indien er in de camper een huisdier is gebruikt zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de borg ingehouden exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 22. Roken

22.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,00 op de borg ingehouden.

Artikel 23. Parkeren

23.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Campers.eu tijdens de huurperiode is tegen betaling. Campers.eu is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 24. Aansprakelijkheid

24.1. Campers.eu is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

24.2. Campers.eu kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

24.4. Campers.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Campers.eu is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

24.5. Campers.eu is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

24.6. Campers.eu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

24.7. Indien Campers.eu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Campers.eu beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Campers.eu gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Campers.eu beperkt tot de huursom.

24.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Campers.eu

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

25.1. Campers.eu verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. Het is Campers.eu toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Campers.eu;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Campers.eu

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst tussen Campers.eu en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Campers.eu worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Campers.eu is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Campers.eu zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Back to top